Injured? call for a free consultation
English (877) 278-6890
ESPAÑOL (800) 448-3441
Tagalog (888) 909-0900

Injured? our attorneys can help you.

May Karanasang mga Abogado sa Aksidente sa Sasakyan sa California

Excellent Service. Positive Reputation. Great Results. The insurance companies don't have your best interest at heart – We do. Why fight alone? Let's fight together.

MayKaranasang mga Abogado sa Aksidente sa Sasakyan sa California

 

Kungang isang pabayang motorista ay nagdulot ng isang biglaan at marahas naaksidente sa kalsada na seryosong nakapinsala sa iyo o kumitil ng buhay ngisang mahal sa buhay, ang Law Offices ni John C. Ye, Isang Propesyonal naKorporasyon ng mga Mambabatas ay agresibong mangangatawan sa iyong personal napinsala o maling pagkamatay ng iyong kamag-anak.

Mahusayna makikipag-ugnayan at uusig laban sa mga kumpanya ng insurance nanagpapaliban o tumatanggi sa iyong pampinansyal na kabayaran. Kung ikaw aynawalan ng kita sa trabaho, nagkaroon ng bayarin sa medisina, pinsala sa iyongsasakyan at hindi mabilang na sakit at pagdurusa, dapat kang makipag-ugnaykaagad sa aming tanggapan para sa isang libreng paunang konsultasyon.

Tumawagsa aming tanggapan sa 866-771-8394. Kung ikaw ay hindi makapunta sa amingtanggapan dahil sa pinsalang natamo, maaari kaming tumungo sa iyo.

 

Dekalidad at may karanasangmga Kinatawan ng Personal na Pinsala na Nakakakuha ng Mga Resulta

 

Bilangkaragdagan sa mga kaso ng aksidente sa sasakyan na nagmula sa mga pangunahingdaanan sa mga lungsod tulad ng Bakersfield, Riverside at Ventura, itinataguyodnamin ang iba't ibang mga uri ng aksidenteng natamo ng mga kliyente tulad ng:

• Mga banggaan ng trak

• Mga aksidente sa Uber / Lyftkung saan ang mga pasahero ay nasugatan

• Mga aksidente sa motorsiklo

• Mga aksidente nakinasasangkutan ng malalaking komersyal na sasakyan na nagdulot ng pinsala sakatawan

• Mga aksidente na sanhi ng mgalasing na driver

• Mga aksidente saelektronikong iskuter

• Mga pinsala ng pasahero

• Mga aksidente sa pampublikongtransportasyon

• Mga aksidente sa paglalakad

• Malalangpinsala sa aksidente na humahantong sa maling pagkamatay

Gumagamit kami ng mgadalubhasang imbestigador kung kinakailangan, upang matukoy ang nagpabayangpartido na naging sanhi ng iyong aksidente at dalhin ang mga katotohanan ngiyong kaso sa kanilang insurer. Ang aming patakaran sa kabayaran ay makakabawassa aalalahanin mo at ng iyong pamilya. Wala kayong babayaran sa aming tanggapankung walang kabayaran ang insurance sa inyong kaso.

 

Nagdadala ngdalubhasang legal na tulong sa mga napinsala sa buong California, kami ang LawOffices ni John C. Ye, Isang Propesyonal na Korporasyon ng mga Mambabatas .Maaari kang makinabang mula sa aming karanasan, pakikitungo sa kliyente atreputasyon para sa mga resulta, simula ngayon.

 

Abogado ng Aksidente saSasakyan

Nakakatakot ang masangkot saisang aksidente sa sasakyan. Matapos ang banggaan, kailangan mong pangalagaanang iyong kalusugan at sasakyan. Kung dalawang bagay lamang ang alalahanin,maaaring hindi ito napakasama. Ngunit, kailangan mo ring makipag-ugnayan sa mgakumpanya ng insurance.

 

Ano ang dapat at hindi dapatsabihin sa kanila? Ang simpleng katotohanan ay kung minsan kung masyado kangnakikipag-usap sa kinatawan ng kumpanya ng insurance,

maaaring aksidente mong masabiang hindi dapat at makaapekto ito sa halaga ng iyong makukuhang kabayaran.Pagkatapos ng pagdurusa sa nakuhang stress at pinsala sa isang aksidente sasasakyan, tiyak na nais mong makakuha sa kumpanya ng insurance ng nararapat nakabayaran upang ang iyong buhay ay makabalik sa normal.

 

Halos 2 milyong katao angnasugatan sa mga aksidente sa sasakyan bawat taon. Milyong-milyong mga tao angnakararanas ng nararanasan mo ngayon. Gayunpaman, sa lahat ng mga tao nanagkaroon ng paghihirap sa pagpapagaling, pag-aayos ng kanilang sasakyan,pagkakaroon ng stress mula sa aksidente at pakikitungo sa mga kumpanya nginsurance, mahirap pa ring malaman ang tamang gawin.

 

Ano angmaaari mong gawin upang matiyak na ang lahat ng iyong gastos na nauugnay saaksidente ay maisasama? Ano ang kailangan mong gawin upang magpatuloy? Ang mgadalubhasa sa Law Office of John C. Ye ay narito upang sagutin ang iyongpinakamahalagang mga katanungan at tulungan kang magpasya kung ano angpinakamahusay na susunod na hakbang.

 

Ang Iyong Libreng PaunangKonsulta

Makipag-ugnayan sa aming mgadalubhasa sa pinsala sa aksidente sa sasakyan sa Los Angeles ngayon sa numerong telepono na ito: 866-771-8394

 

Paano mo masisiguro na buoang magiging kabayaran ng insurance sa iyong aksidente sa sasakyan?

Upang matiyak na ang kumpanyang insurance ay ganap na magbabayad para sa iyong aksidente sa sasakyan,mayroong limang mahahalagang hakbang na kailangan sundin:

 

1. Ipunin at itago ang lahatng impormasyon patungkol sa iyong kaso. Kungmaaari, kumuha ng mga larawan sa pinangyarihan ng aksidente, iyong mga pinsala,pinsala sa iyong sasakyan, pinsala sa iba pang sasakyan, mga skid marks atanumang bagay na sa palagay mo ay mahalaga sa iyong kaso. Itago rin ang lahatng mga bayarin sa iyong doktor, estimate sa sasakyan at iba pang mga dokumentona nauugnay sa iyong aksidente.

 

2. Magpasuri sa emergencymedics. Pagkatapos magpasuri samedics, pumunta sa ospital upang masuri ng doktor sa ER. Sa ganitong paraan,kung mayroon kang anumang uri ng pinsala (kahit na panloob ito at hindi mo panapapansin ang anumang mga epekto mula dito), ang doktor ay maaaring gumawa ngtala at simulan ang naaangkop na paggamot. Napakahalaga nito. Matapos ang iyongaksidente, maaaring wala masyadong maramdaman. Maaari kang matukso na humintosa isang pagsusuri o pagpunta sa ospital. Gayunpaman, napakahalaga para sa iyona makatanggap ng kumpletong pangangalagang medikal upang matiyak na wala kangmalubhang pinsala.

 

3. Huwag makipag-usap sasinuman tungkol sa iyong kaso, lalo na ang sinumang mula sa kumpanya nginsurance. Alam mo ang kasabihang,"Loose lips sink ships?" Totoo rin ito kapag nagsasalita ka tungkolsa iyong aksidente sa sasakyan. Huwag makipag-usap sa sinumang empleyado okinatawan para sa alinman sa mga kumpanya ng insurance na kasangkot sa iyongaksidente. Huwag mag-post tungkol sa iyong aksidente sa social media.Panatilihing nakasara ang iyong bibig at hayaang magsalita ang iyong abogado nakumakatawan sa iyo.

 

 4. Huwag tanggapin anganumang mga alok o tseke mula sa kumpanya ng insurance. Kung ang kumpanya ng insurance ay nag-aalok sa iyo ngtseke o sinusubukang makipag-areglo, iyon ay isang magandang tanda na sapalagay nila ay mayroon kang magandang kaso. Maaaring magandang ideya angmakatanggap ng tseke ngunit kailangang isipin ang kanilang motibo. Kungbibigyan ka nila ng tseke, sa palagay nila ay mas malaki dapat ang iyong aktwalna makukuha kaysa sa tseke na kanilang ibibigay.

 

5.Mapatunayan na wala kang kasalanan sa aksidente. Marahil ay nabasa mo lang iyon atnaisip, "Whatever happened to innocent until proven guilty?" Hindiito akma sa aksidente sa sasakyan. Sa isang aksidente, mayroon kang malakingresponsibilidad na patunayan na wala kang kasalanan tulad ng ginagawa mo upangpatunayan na ang kabilang partido ang may sala.

 

Sino ang may kasalanan saiyong aksidente sa sasakyan sa California?

Ang pagtukoy kung sino ang maykasalanan para sa iyong aksidente sa sasakyan ay maaaring maging kumplikado.Ang lahat ng ito ay bunga ng kapabayaan. Ang kapabayaan ay ang ideya na dapatay nagbibigay ka ng pansin sa iyong mga galaw, galaw ng iba sa paligid atpagsunod sa mga batas. Masasabing kapabayaan ang mga sumusunod:

 

• Pagte-text habang nagmamaneho

• Di pagsunod sa stop sign opulang ilaw

• Hindi pag-yield

• Pagkagambala habangnagmamaneho

• Pagmamaneho ng lasing

• Mabilis napagpapatakbo ng sasakyan

 

Ano ang mga uri ng pinsalana maaaring matamo mula sa iyong aksidente sa sasakyan?

Maraming kaakibat ang iyong mgapinsala mula sa iyong aksidente sa sasakyan.

Maaaring isama ang estimate ngpag-aayos ng iyong sasakyan at anumang mga bayarin sa medikal na maaaringnaipon mula sa aksidenteng natamo. (Tandaan na isama ang mga bayarin para saiyong medikal na eksaminasyon at mga pagpapagamot sa ospital).

Gayunpaman, ang mga sumusunodna uri ng pinsala ay maaari ring isama:

 

• Pagpapagamot para sahinaharap

• Pisikal,Occupational o psychiatric therapy

• Mga gamotat suplay ng medisina

• Pagkawala ng kita dahil hindimakapagtrabaho

• Pagkawala ng kita para sahinaharap (kung pipigilan ka ng iyong pinsala na makapagtrabaho sa hinaharap)

• Sakit at paghihirap

• Bayad para sa mga galos,pagkaiba ng porma o pagkawala ng paa o kamay

• Pagkawala ng consortium parasa isang kapareha o asawa

 

Bilang isangnormal na tao na naaksidente sa sasakyan, maaaring nagtataka ka, "Gaano komalalaman kung magkano ang magagastos sa aspetong pangmedikal? Hindi akopsychic! " Ang totoo, bagamat maaaring hindi mo alam kung magkano anggastos ngunit ang isang may karanasan na abogado sa aksidente sa sasakyan aymay kaalaman. Siya ay nagkaroon ng mga kaso na katulad ng sa iyo o nakatulongsa mga kliyente na may mga pinsala na katulad rin ng sa iyo. Malalaman ng isangkwalipikadong abogado kung magkano ang dapat mong hilingin upang matiyak namasakop lahat ng iyong kasalukuyan at hinaharap na mga gastusin.

 

Bakit dapat hawakan ng isangabogado ang aking kaso sa aksidente sa sasakyan sa California?

Matapos angiyong aksidente, maaari kang magtaka, "Hindi ko ba maaaring ikatawan angaking sarili?" Oo maaari, ngunit hindi ka makakakuha ng kasing gandangkabayaran hindi katulad ng kung ikaw ay may abogado sa aksidente sa sasakyan nakumakatawan sa iyo. Narito ang mga dahilan:

 

Sa ngayon,ang kumpanya ng insurance ng taong nanakit sa iyo ay ginagawa ang kanilangmakakaya upang mabawasan (at baka matanggal pa) kung ano ang babayaran nilapara sa iyong aksidente. Sa katunayan, mayroon silang isang pangkat ng mgaabogado na nakatuon sa pagtiyak na hindi mo makukuha ang libo-libong kabayaranmula sa kanilang kumpanya.

 

Marahil ay iniisip mo angporsyento na mapupunta sa iyong abogado kung ikaw ay ikakatawan ng isangtanggapan ng mga abogado. Kung sabagay, ikaw ang nasugatan, hindi ang iyongabogado. Hindi mo ba magagawang mapanatili ang lahat ng pera sa iyo? Sabihinnating kumakatawan ka sa iyong sarili at makatanggap ng ilang libong dolyar saiyong pakikipag-areglo. Kung walang abogado, sa iyo mapupunta lahat.

Ngunit isanghalimbawa ay kung mayroon kang isang bihasang abogado na kumakatawan sa iyo,maaari kang mapagkalooban ng daang libong dolyar. Kahit na nagbayad ka ngtatlumpung porsyento sa iyong abogado, may matatanggap ka pa rin na $ 70,000.Mas mahusay ito kaysa kung kinatawan mo ang iyong sarili at nakatanggap lamangng ilang libong dolyar, hindi ba?

 

Paano ako pipili ng isangabogado sa aksidente sa sasakyan sa California?

Kapagnamimili ka para sa pinakamahusay na abogado sa aksidente sa sasakyan saCalifornia, nais mong sila ay may sapat na karanasan na malaman ang eksaktonguri ng mga pamamaraan na susubukan ng kumpanya ng insurance para mahila atmapanatili ang mas maraming pera sa kanilang mga bulsa. Gusto mo ng isang taongmasigasig, isang taong hindi tumatanggap ng “hindi” bilang sagot at hindititigil sa pakikipaglaban hangga't hindi mo nakuha ang nararapat para sa iyo.Ngunit, pinakamahalaga, nais mo ang isang taong may malawak na karanasan attagumpay sa hukuman at paglilitis sa harap ng hurado.

 

Isipin kung ano ang gusto mokapag nakikipanayam sa isang abogado. Pagkatapos ng lahat, maraming mgapersonal na abogado sa pinsala. Mahalagang magtanong ng may kalidad na mgakatanungan kapag kumukuha ka ng iyong abogado upang matiyak na nakuha mo angpinakamahusay na tao para sa trabaho.

Narito ang ilang mahahalagangkatanungan na maaari mong itanong kung ikaw ay unang makikipag-usap sa isangabogado:

 

• Mayroon bang karanasan angabogado sa uri ng iyong aksidente sa sasakyan?

• Mayroon ba siyang karanasansa paglilitis?

• Gaano katagal sa tingin niyaang aabutin upang malutas ang iyong kaso?

• Gaano karaming pera ang makukuhamo mula sa iyong aksidente sa trak?

• Magkano ang magagastos sapagproseso ng iyong kaso?

• Mayroon ka bang sliding feescale?

• Maaari ba nating kunin angmga gastos “off the top”?

 

Maaaringnagtataka ka kung bakit ako naglaan ng oras para sabihin na maramingkarapat-dapat na abogado na maaaring tumulong sa iyo. Bakit ko ibabahagi sa iyokung ano ang mga dapat itanong sa abogado at paano magdesisyon kung sino angnararapat na humawak ng iyong kaso? Bakit hindi ko nalang sabihin na “Kami ang kuninninyo! Kami ang nararapat na abogado para sa iyong kaso!”

 

Sa totoolang, dapat mong malaman na mayroon kang mga pagpipilian. Suriin kung ano anginaalok ng iba pang mga abogado sa personal na pinsala. Kapag tapos ka na,tiwala akong makakasiguro kang tama kami para sa iyo. Hindi alintana kungpipiliin mong makipagugnayan sa aming tanggapan o sa iba, hinihangad namin angpinakamahusay na resulta para sa iyo.

 

 

serious injuries deserve a serious lawyer

We Fight The Insurance Companies, So YOU Don't Have To. We've Won 300+ Million in Damages for Our Los Angeles Area Clients.

We will help you identify all potentially liable parties and fight for the compensation you deserve to pay for medical care, along with compensation for your lost income, emotional distress, and other damages.

Request a case review
best reviews criminal defense

We Have Over 900+ Google Reviews with an Overall Rating of 4.9

Read More Reviews

Artículos recientes sobre lesiones personales

Read More Articles