Injured? call for a free consultation
English (877) 278-6890
ESPAÑOL (800) 448-3441
Tagalog (888) 909-0900

Injured? our attorneys can help you.

Dalubhasang Abogado sa Los Angeles Para Sa Mga Aksidente sa UBER

Excellent Service. Positive Reputation. Great Results. The insurance companies don't have your best interest at heart – We do. Why fight alone? Let's fight together.

DalubhasangAbogado sa Los Angeles Para Sa Mga Aksidente sa UBER

Ang saklaw ng seguro ay palagingisang pangunahing isinasaalang-alang sa paghahabol ng pansariling pinsalapagkatapos na maaksidente sa sasakyan ng Uber o Lyft.  Sa katanyagan ng mga serbisyo ng mga kasakay nanag-skyrocketing sa California, mahalagang maunawaan ang mga patakaran saseguro na inaalok ng mga kumpanyang ito para sa mga pasahero.

Ang Law Offices of John C. Ye, AProfessional Law Corporation ay dalubhasa sa batas sa personal na pinsala at maylupon ng dalubhasang abogado upang hawakan ang mga kaso ng kasakay sa aksidente.

AngPaglalagay sa Oras sa Lahat ng Bagay: Kapag ang isang aksidente ay nakakaapektosa Sakop ng Seguro

Ang mga tukoy na pangyayari na nakapalibotsa isang aksidente sa Uber o Lyft na sasakyan ay tiyakin kung magkano angseguro na dapat mayroon ang drayber at / o kung magkano ang babayaran ngkumpanya sa mga kasakay na naghahabol sa aksidente na kasalanan ng drayber ng kasakay.

• Kung nangyari ang isang aksidentehabang ang drayber ay wala sa tungkulin at wala ang kanilang app sa paghahanap ngmga pasahero, ang kanilang personal na seguro ang mananagot sa lahat ng pinsalakung sila ang may kasalanan.

• Kung ang isang aksidente aynangyari habang ang isang drayber ay nasa tungkulin ngunit hindi ipinares saisang pasahero, ang kanilang personal na seguro o ang patakaran ng kumpanya angmananagot sa mga kasakay sa aksidente.

• Kung ang isang aksidente aynaganap pagkatapos na ang isang pasahero ay ipinares sa isang drayber o kapagang pasahero ay pumasok sa sasakyan, ang seguridad ng pananagutan ng Uber oLyft ay nararapat sa anumang mga pinsala na kasalanan ng driver ng mga kasakay.

Paghahabolsa Aksidente ng mga Motoristang at Kasakay na Hindi Nakaseguro O Kulang angSeguro

Paano kung ang aksidente aykasalanan ng ibang driver? Kung mayroon silang sapat na personal na seguro saauto, dapat bayaran ng tagaseguro ng may kasalanan na bayaran ang iyong paghabolsa pinsala. Gayunpaman, kung ang drayber  na may kasalanan ay walang seguro o ganap nawalang seguro, kapwa ang Lyft at Uber ang may saklaw na seguro para sa drayber.

 Mgaaksidente sa Uber at Lyft sa California

Ang Uber, Lyft, at iba pang mgaserbisyo sa rideshare ay lalong nagiging tanyag dahil sa kanilang pagigingsimple at kaginhawaan. Natuklasan mong kailangan mo ng sasakyan sa kung saan atsa halip na tumawag ka ng taksi ay lumundag ka sa iyon app at  kumonekta sa isang drayber na magdadala saiyo saan mo man kailangan pumunta.

Ngunit, ano ang mangyayari kung nasaisang aksidente ka sa isang rideshare o nakikisakay?  Sasakupin ba ng seguro ng drayber ang iyongpinsala? Mayroon bang patakaran ang kumpanya? O, ito ba ay isa sa mgamagagandang sitwasyon kung saan ipinapalagay mo ang lahat ng panganib sa iyongsarili at tinatalikuran ang responsibilidad para sa anumang pinsala sahinaharap?

Dahil ang mga kumpanya tulad ng Uberat Lyft ay bago pa lamang, mahirap malaman kung ano ang dapat gagawin oinaasahan kung naaksidente ka. Ngunit, huwag mag-alala, sakop namin kayo.Dadalhin ka namin sa mga pangkaraniwang uri ng aksidente sa Uber at Lyft atkung ano ang gagawin pagkatapos mong maaksidente. Pagkatapos, sasagutin naminang lahat ng mga katanungang tungkol sa seguro at kung sino ang sumasakop kapagnangyari ang isang aksidente.

Kapagdi kayo nanalo, wala kayong babayaran

Sa Law Offices of John C. Ye, AProfessional Law Corporation, kapag hindi naming nakuha ang pondo na kailanganmo upang makabawi mula sa iyong mga pinsala, wala kang utang sa amin sa mgaligal na gastos. Upang malaman kung paano kami makakatulong sa iyo, tumawag saaming tanggapan sa 877-278-6890 o gamitin ang aming online contact form.Naghahatid kami ng serbisyo sa aming mga kliyente sa malaking bahagi ng  Los Angeles at sa buong California.

Ano ang mga pangkaraniwang uri ng aksidente sa Uber at Lyft?

Maramingiba't ibang uri ng mga aksidente na maaaring maging bahagi ng isang ridesharetulad ng Uber o Lyft. Halimbawa, ang drayber ng mga kasakay ay maaaring:

•Tumama sa ibang sasakyan

•Nabunggo  ng ibang sasakyan

•Nabunggo ka habang ikaw eh naglalakad or nagbi-bisikleta gamit ang kanilangkotse

Kung nasugatan ka sa kapabayaan o kawalang-ingat ng ibang tao, karapat-dapatkang humiling ng bayad para sa anumang pinsala, pagkawala ng kita, sakit atpagdurusa, at pangmatagalang paggamot sa medisina na sanhi ng aksidente.

Ano ang dapat mong gawin pagkatapos ng iyong aksidente sa California sanhing Uber o Lyft?

Kung nasaktan ka man ng isang Uber o Lyft o kung ikaw ay isang pasahero sarideshare nang  nangyari ang isangaksidente, mahirap malaman kung ano ang eksantong gagawin. Upang matiyak nahindi ka masingil para sa isang aksidente na hindi mo kasalanan, sundin anganim na hakbang na ito.

1.     Simulan angpagkalap ng ebidensya sa oras na mangyari ang aksidente. Kung hindi kanasugatan nang malubha, kumuha ng litrato ng pinangyarihan ng aksidente, angiyong mga pinsala, ang pinsala sa iyong sasakyan (o ang sasakyang sinasakyanmo), ang pinsala sa iba pang sasakyan, mga marka ng aksidente, at anumang bagayna sa palagay mo ay maaaring maging mahalaga. Dapat mo ring makuha ang mgapangalan at numero ng telepono ng mga testigo pati na rin ang impormasyon saseguro para sa kabilang kasangkot na partido.

2.     Magpasuri kaagad. Magpasuri sa mga manggagamot na dumatingsa pinangyarihan ng aksidente. Pagkatapos, pumunta sa ospital at magpasuri samga doctor sa ER. Sa ganitong paraan, kung mayroon kang anumang uri ng pinsala(kahit na panloob ito at hindi mo pa napapansin ang anumang mga epekto muladito), ang doktor ay maaaring gumawa ng isang tala at simulan ang paggamot. Angpagkuha ng tulong medikal ay lubhang mahalaga. Matapos ang iyong aksidente,maaari ang pakiramdam mo ay maayos. At dahil dito ay nais mong ipagpaliban angpagkonsulta sa doctor o pagpunta sa ospital.  Subalit, dapat kang makatanggap ng kumpletongpangangalagang medikal upang matiyak na wala kang isang malubhang pinsala.

3.     Huwagmakipag-usap sa sinuman tungkol sa iyong kaso, lalo na sa sinumang mula saisang kumpanya ng seguro. Kung nakatanggap ka ng isang tawag sa telepono atsinabi ng tao na siya ay mula sa isang kumpanya ng seguro, huwag nangmagsalita. Kung ang taong ito ay mula sa iyong kumpanya ng seguro, ang Uber oLyft driver's, o marahil kahit ang ibang kumpanya ng seguro sa pagmamaneho;mayroon ka lamang pera na mawawala sa pamamagitan ng pag-chat. Sa ngayon, angkumpanya ng seguro ay naghahanap ng mga kadahilanan na mahina ang iyong kwento.Naghahanap sila ng mga paraan upang bigyang-katwiran ang pagbabayad sa iyo ngmas kaunting pera. Ang nais mo ay ang pinakamahusay na pag-areglo na posibleupang matiyak na saklaw ang lahat ng iyong mga gastos na nauugnay sa aksidente.

4.     Manatilingmalayo sa social media. Alam mo ba ang kasabihang, "Loose lips sinkships?" Totoong nangyayari yan kapag nagsasalita ka tungkol sa iyongaksidente sa sasakyan. Kaya huwag ilathala ang tungkol sa iyong aksidente sasocial media. Panatilihing nakasara ang iyong mga labi at hayaang magsalita angiyong abugado para sa iyo.

5.     Huwag tanggapinang anumang mga alok o tseke mula sa kumpanya ng seguro. Kung ang kumpanyang seguro ay nag-aalok sa iyo ng isang tseke o sinusubukang makipag-ayos saisang kasunduan, sa palagay nila mayroon kang magandang kaso. At, kahit na angideya ng pagtanggap ng isang malaking tseke ngayon ay maaaring maging mabuti,isipin ang tungkol sa kanilang mga motibo. Kung bibigyan ka nila ng isang tsekekaagad, iniisip nila na mas mabuti iyon, kaysa bayaran ka nila ng mas malakibase sa halaga ng iyong kaso.

6.     Makipag-usap samga bihasang abugado sa aksidente sa Uber at Lyft. Maraming abugado ang maykaranasan sa paghawak ng personal na pinsala, ngunit karamihan ay hindimatagumpay na nakatulong sa mga kliyente na naaksidente sa rideshare. Sapamamagitan ng pakikipanayam sa matagumpay na mga abugado sa aksidente sa Uberat Lyft, maaari kang magpasya kung sino ang pinakamahusay para sa iyong kaso.Tiyaking tanungin kung nakatulong ang abugado sa mga kliyente na nakasakay sarideshare, mga kliyente na nakabanggaan ng isang rideshare, o pareho.

Marahil ay nag-aalangan kang kumuha ng abogado. Naiintindihan ka namin.Ngunit, narito ang sitwasyon: sa ngayon, ang kumpanya ng seguro na mananagotpara sa aksidente ay ginagawa ang pinakamaganda upang mabawasan (o ganap namatanggal) ang halaga ng pera na kailangan nila upang mabayaran ang aksidente.Sa katunayan, mayroon silang isang buong pangkat ng mga abugado na nagtatrabahoupang matiyak na hindi mo makita ni singko pera magmula sa kanilangkumpanya.  Medyo nakakatakot di ba?

Ngunit, paano kung mayroon kang sarilingdalubhasang abogado? Dagli, tilahindi ito nakakatakot kapag nakakuha ng isang tao na alam ang mga batas saCalifornia na nasa iyong panig.

Kung ikaw ay naaksidente sa isang Uber o Lyft, sino ang magbabayad para saiyong pinsala?

Una sa lahat, mahalagang maunawaan na ang California ay sumusunod sa isangtradisyunal na sistema ng kasalanan. Nangangahulugan ito na ang sinumang maykasalanan sa aksidente ay siya ang magbabayad. Ang isang partido ay maaaringmanagot lamang para sa aksidente, o maaaring matukoy na ang parehong partido aybahagyang may kasalanan.

Pangalawa,kailangan mong malaman na sa ilalim ng tradisyunal na sistema ng kasalananupang makatanggap ng kabayaran, dapat ding patunayan ng nasugatang partido na:

•Siya ay pinagkakautangan  ng tungkulin atpangangalaga ng ibang partido

•Ang ibang partido ay lumabag sa tungkulin ng pangangalaga

•Ang paglabag ang sanhi ng aksidente

•Ang  aksidente ay nagdulot ng  pinsala tulad ng pangangalagang medikal opagdurusa

Kaya, kung makakatanggap ka ng kabayaran para sa isang aksidente sa isangLyft o Uber, kailangan mong patunayan na ang ibang tao ang may kasalanan, athindi ikaw, at mayroon kang pinsala o napinsala dahil sa aksidente . Sasandaling suriin ng hukom ang iyong kaso, magpapasya siya kung aling porsyentong kasalanan ang mayroon ang bawat partido. Makakatulong iyon na matukoy kungsino at ano ang babayaran.

Segurong Uber at Lyft

Angmga kinakailangan na seguro para sa mga drayber ng Uber at Lyft ay naiiba kaysa sa karaniwang  drayber  ng sasakyan.  Ang mga rideshare na kumpanya ay nagtatakda sakanilang mga drayber na magkaroon ng seguro sa pananagutan ng kagaya nito:

•$ 50,000 sa pinsala sa katawan bawat tao

•$ 100,000 bawat pinsala sa katawan bawat aksidente

•$ 30,000 na pinsala sa pag-aari

Kung ang isang drayber ay wala pang pasahero, base sa Estado ng California,kailangan niyang magbigay ng karagdagang $200,000 na saklaw na pananagutan sakaso ng matinding aksidente.  

Gayunpaman, sa sandaling ang isang driver ay kumuha ng isang pasahero, angkumpanya ng nagmamaneho ay nagdaragdag ng labis na seguro. Sa katunayan,binigyan ng Uber at Lyft ang kanilang mga drayber ng $ 1 milyon na pananagutansa seguro bawat insidente at $ 1 milyon sa hindi nakaseguro o  hindi nasigurong saklaw ng motorista bawataksidente.

Nais mo bang makipag-usap sa ilang bihasang mga abugado sa California tungkolUber at Lyft?

Pagkatapos mong maaksidente, normal lamang para sa iyo na mangailangan ngtulong. Hindi mo na kailagang pang maglayag sa mga kumplikadong kaguluhan ngbatas ng personal na pinsala. At, maraming mga dalubhasa at may kakayahang abogadona handang tumulong sa iyo.

Sa pamamagitan ng pagkuha ng tulong ngayon mula sa isang may karanasan naabugado - isang taong napagtagumpayan ang kasong katulad ng sa iyo -  mas malamang na ang iyong pag-areglo ay ganapna saklaw ang anumang mga gastos na mayroon ka mula sa:

• pinsala sa pag-aari

• Kasalukuyan at hinaharap na mga bayarin sa medisina

• Nawalan ng sahod

•Sakit at paghihirap

Sa ngayon, kailangan mo ng tulong mula sa isang taong nakatulong na sa ibana nasugatan sa isang aksidente sa Uber o Lyft na matanggap ang kabayarang nanararapat sa kanila.  Kailangan mo ngisang tao na maaaring makita ang malaking larawan at asahan ang anumang biglaangastos na iyong haharapin.  Kailangan mong isang tao na magdala ng pasanin tungo sa  matagumpay na paghawak ng iyong kaso.

Matapos basahin ang lahat ng ito, maaari kang magtaka kung bakit naggugugolako ng oras na sabihin sa iyo na maraming karapat-dapat na abogado ang naghihintayna tulungan ka. Bakit hindi ko nalang sasabihin, "Kunin mo kami! Kami angtamang mga abugado para sa iyong kaso!”

Sa totoo lang, dapat mong malaman na mayroon kang maraming mga pagpipilian.Tumingin sa paligid at tingnan kung ano ang inaalok ng iba pang mga abogadopara sa iyong personal na pinsala. Makipagpanayam sa kanila at pakinggan angkanilang sinasabi. Suriin ang kanilang mga resulta mula sa pag-aayos ng mgakaso na katulad ng sa iyo. Pagkatapos, suriin kung gaano sila katagumpay kapagang kaso ay humantong sa korte at kailangan nilang iharap sa isang hukom athurado.

Ngunit, pagkatapos ng lahat ng Google, pagbabasa, at panayam; Tiwala akongmagtatapos ka agad dito. Iyon ay dahil positibo ako na kami ang tamang abogadopara sa iyong aksident sa  Uber at Lyft.  

Sinuman ang iyongpiliin na magtrabaho, maging kami man o hindi, ay hinahangad namin ang mabutipara sa iyong kaso.

 

 

serious injuries deserve a serious lawyer

We Fight The Insurance Companies, So YOU Don't Have To. We've Won 300+ Million in Damages for Our Los Angeles Area Clients.

We will help you identify all potentially liable parties and fight for the compensation you deserve to pay for medical care, along with compensation for your lost income, emotional distress, and other damages.

Request a case review
best reviews criminal defense

We Have Over 900+ Google Reviews with an Overall Rating of 4.9

Read More Reviews

Artículos recientes sobre lesiones personales

Read More Articles