Injured? call for a free consultation
English (877) 278-6890
ESPAÑOL (800) 448-3441
Tagalog (888) 909-0900

Injured? our attorneys can help you.

Bihasang Abogado sa Los Angeles Para sa Aksidente sa Motorsiklo

Excellent Service. Positive Reputation. Great Results. The insurance companies don't have your best interest at heart – We do. Why fight alone? Let's fight together.

Bihasang Abogado sa Los Angeles Para saAksidente sa Motorsiklo

Kung nakaranas ka ngpinsala sa isang aksidente habang nakasakay sa iyong motorsiklo at angpagbagsak ng motorsiklo ay sanhi ng kapabayaan ng ibang motorista, maaari kangmaging karapat-dapat para sa pampinansyal na kabayaran na sumasaklaw sa iyongnawalang sahod, mga bayarin sa medikal at pag-aayos ng bisikleta hanggangmakabawi ka.

Sa loob ng higit na 25 taon ng matapat at  matagumpay na serbisyo sa mga kliyente sa Timog California, ang Law Offices of John C. Ye, APLC, ay nakatulong sa mga nasugatan na tao at pamilya upang mabuo ulit ang kanilang buhay.

Ikaw at ang iyong pasahero sa motorsiklo aymay karapatang sakupin ang iyong bahagi ng kalsada - at ang iba pang mga motoristasa mga abalang kalsada ng California ay may responsibilidad na makita ka atigalang ang iyong presensya. Kapag ang kapabayaan ng motorista ay humahantongsa isang malubhang aksidente at mas malubhang pinsala, ang isang bihasangabugado sa personal na pinsala tulad ni John C. Ye ay puwersahang maaaringkumatawan sa iyong claim sa pinsala sa isang kumpanya ng seguro.

Nakakulong ka ba sa iyong bahay o ospitalhabang nagpapagaling mula sa mga pinsala sa aksidente sa motorsiklo? Si John C.Ye o and isa sa kanyang mga kaugnay na abogado ay maaaring magsagawa ng iyonglibreng konsulta kung nasa ka man. Tumawag lamang sa 866-771-8394 nang mabilisupang maiwasan ang batas ng limitasyon mula sa pagkansela ng iyong kakayahangmag-file.

Pagprotekta sa Mga Karapatan Ng Mga Biktima ngPinsala sa aksidente sa Motorsiklo Sa Timog California

Nagsusumikapkami upang makamit ang hustisya para sa mga biktima ng aksidente sa motorsiklo,pati na rin ang mga malubhang nasugatan sa:

•Mga aksidente sa sasakyan

•Mga aksidente sa trak

•Mga aksidente na kinasasangkutan ng malalaking komersyal na sasakyan, nanagdulot ng pinsala sa katawan

•Mga biktima ng aksidente sa DUI

•Nakagambala mga aksidente sa pagmamaneho

•Mga pinsala ng pasahero sa mga aksidente sa sasakyan

• Mgaaksidente sa mass transit na kinasasangkutan ng mga sasakyan ng MTA o MetroLink, o Amtrak

•Mga aksidente sa bisikleta

•Mga aksidente sa pedestrian, kabilang ang mga pag-knockdown sa mga crosswalk ataksidente na hit-and-run

• Malalang pinsala sa aksidente na humahantong sa maling kamatayan

Iimbestigahan namin ang iyong kaso upangmatukoy ang kapabayaan na partido at pananagutin ang kanilang tagaseguro parasa mga gastos na nauugnay sa iyong pinsala. Ang aming law firm ay hindikailanman natatakot sa lakas ng isang kumpanya ng seguro. Haharapin namin silasa mga katotohanan sa panahon ng negosasyon at handa kaming protektahan angiyong mga karapatan sa isang courtroom kung kinakailangan. Alamin kung bakit,kung sakaling may kaso, nakakakuha ng mga resulta si John C. Ye. Makipag-ugnaysa amin ngayon para sa isang libreng konsulta.

Mga Abugado sa aksidente sa Motorsiklo ngCalifornia

Nakasakay ka sa iyong motorsiko at masayangnagmamaneho nung araw na iyon ng ikaw ay biglang mabunggo. Alam mong nasaktanka at nawasak ang iyong motorsiklo. Pero, hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin.

Sobrang dami mong iniisip at iniintindi saiyong pagpapagaling, kung paano mo mapapalitan or maipapagawa ang iyongmotorsiklo at ang iyong pakikipag-usap sa kumpanya ng seguro.  Labis kang naii-stress na malaman ang batasupang makayanan mong asikasuhin ng mag-isa ang iyong aksidente sa motorsiklo. Sasagutin namin ang iyong mgakatanungan tungkol sa kung ano ang dapat gagawin pagkatapos ng iyong aksidente,at paano kung ikaw ay may bahagyang pagkakasala, at kung bakit maaaring gustomo ang aming tulong.

Makipag-ugnayan saamin

Ang iyong libreng konsulta sa aming mgadalubhasa sa pinsala sa aksidente sa motorsiklo ng Los Angeles ay maaaring monggawin sa pamamagitan ng pagtawag sa 866-771-8394. Ang batayan ng kontingencyfee para sa aming trabaho ay nangangahulugang wala kang utang na babayaran saabogado maliban kung manalo kami sa iyong kaso.

 

Ano ang dapat kong gawin pagkatapos ng isangaksidente sa motorsiklo?

Matapos ang iyong aksidente, laking gulat moat maloloka ka sa nangyari. Gayunpaman, kung mapapanatili mo ang iyongkatalinuhan tungkol sa iyo at sundin ang anim na simpleng hakbang na ito,makakalikom ka ng isang toneladang ebidensya na maaaring maging lubos nakapaki-pakinabang para sa iyong kaso. Dapat sabihin ng iyong ebidensya angiyong kwento at gawing madali para sa hukom at hurado na maunawaan kung bakitdapat kang bigyan ng mas maraming pera kung ang iyong kaso ay napunta sapaglilitis. Kung mas matagumpay ka sa pagsasabi ng iyong kwento, mas maramingpera ang matatanggap mo.

1. Tumawag kaagad sa pulisya.

Pagkatapos mismo ngiyong aksidente, tumawag sa pulisya. Nais mong iulat agad ang aksidente upang makaratingang pulisya sa lalong madaling panahon. Pinapayagan silang mag-interbyu ng mgatestigo at lubusang magdokumento at kumuha ng litrato ng eksena. Habang hinihintay moang pagdating ng pulisya, tiyaking makuha ang pangalan, numero ng lisensya, at impormasyonng seguro ng ibang tao na nasangkot sa aksidente. Gayundin, kumuha ng mgapangalan at numero ng telepono mula sa mga testigo na maaaring walang orasupang maghintay hanggang sa magpakita ang pulisya.

 

2. Kumuha ng mga larawan ng aksidente.

Kahit na ang mga pulisay kukuha ng mga larawan ng aksidente, huwag mag-atubiling kumuha para sa iyongpangsariling kapakanan.  Kunan ng larawanang bawat anggulo sanhi ng aksidente. Kung may mga skid mark, tiyaking isamaang mga iyon sa iyong mga kuha. Kumuha ng mga larawan ng pinsala sa iyongmotorsiklo at sa iba pang sasakyan. Kung nasugatan ka, kumuha din ng mgalarawan ng parte ng iyong katawanna nasugatan. Ang punto ay nais mongkumuha ng maraming mga larawan na madali mong maipapakita sa iba ang eksaktongnangyari.  Ang mga larawan na iyan aykakailanganin ng iyong abogado kung dumating ang panahon na ang iyong kaso aymapunta sa paglilitis sa  korte.  Ang pagkakaiba sa pagitan ng pulisya naipinapakita ang iyong kwento sa kanilang mga larawan at sa sinabi mo sa iyongkwento ay maaaring magbigay ng makabuluhang mas malaki pera para sa iyo.

 

3. Kumuha ng medical na paggamot – kahit na sa iyong pakiramdan ay maayos ka.

Huwag kailanmantanggihan ang pagpapagamot . Hindi ka isang propesyonal na manggagamotl, kayahindi mo alam kung ikaw ay nasugatan o hindi. Maaari kang maging maayos dahilsa pagkabigla. Maaari kang magkaroon ng isang uri ng naantala na pinsala. Angmga propesyonal na maggagamot lamang ang makakapagsabi kung ikaw ay nasugatan. Siguruhinna masuri ka ng mga EMT o bumbero na dumating sa lugar ng iyong aksidente.  Kung kinakailangan, pumunta sa ospital paramatingnan ng doktor sa emergency room. Tiyaking naitala ang iyong mga pinsala.

 

4. Gumawa at magtago ng mga kopya ng anumang sulat.

Tandaan ang lahat ngbagay tungkol sa iyong kaso. Kung ito man ay mga teksto, email, tawag satelepono, mga tala ng pagpapagamot, kuwenta, o anumang bagay na nauugnay saiyong aksidente; gumawa ng isang talaan nito. Maaari mong makita na kapaki-pakinabangang pagkakaroon ng isang kuwaderno na maaari mong punan ng lahat ngimpormasyong ito. Sa ganitong paraan, ang lahat ng iyong mga tala aymatatagpuan sa isang lugar. Pagkatapos, kapag nakapili ka na ng isang abogadona nais mong kumatawan sa iyo, mag print ng kopya at ibigay ito saabogado.  Itago ang mga original napapeles para sa iyong sarili.

 

5. Huwag makipag-usap sa kahit kaninongnagsasaayos ng seguro o abogado sa kabilang panig.

Kung may tumawag atnais makipag-usap sa iyo tungkol sa aksidente sa motorsiklo, sabihin sa kanilana tawagan ang iyong abogado. Maaaring bastos itong pakinggan.  Lalo pa at ang taong tumatawag ay magalang,hindi mo nais na maging  maloko sakanila. Ngunit, kailangan mong mapagtanto na ang mga nagsasaayos ng seguro atiba pang mga tao na maaaring tumawag at subukang makipag-usap sa iyo tungkol saiyong aksidente ay partikular na sinanay upang maging napakaganda sa iyo at madalianka. Ginagawa nila anglahat na parang walang malaking pakikitungo tulad ng pagtatapos lamang nila ngilang mga papeles upang maipadala nila sa iyo ang isang tseke, ngunit kung anotalaga ang ginagawa nila ay sinusubukan nilang kumuha ng mga bagay namakakasira sa iyong kaso.  Ang mga taongito ay wala sa iyong panig. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upangmakahanap ng mga butas sa iyong mga sasabihin upang di magbayad ng malakinghalaga ang kanilang kumpanya.

6. Huwag pumirma ng anuman maliban kung sinabi ng iyong abogado.  

Kung ito man ay isang pagpapaubaya, pagpapalaya,kasunduan sa pag-areglo, o ilang iba pang dokumento tungkol sa aksidente samotorsiklo, huwag pirmahan ito maliban kung sinabi ito ng iyong abogado.Tandaan, ang mga taong nagtatrabaho para sa kumpanya ng seguro ay susubukan kanglinlangin.  Ipasuri mo muna sa iyongabogado ang lahat na mga dokumento bago ito pirmahan.  Hindi mo gugustuhin na maka pirma nang hindisinasadya sa isang bagay na magreresulta sa isang mas maliit na kabayaran.

Paano kung may bahagyan akong kasalanan saaking aksidente sa motorskilo?

Kung naaksidente kasa motorsiklo at naniniwala kang maaaring bahagyang masisi, maaaring mayroonkang ilang mga katanungan. Maaari pa ba akong makatanggap ng kabayaran kahit namay bahagyang kasalanan ako saaking aksidente sa motorsiklo? Mababayaran ba ang aking mga pinsala o sila angmagiging responsibilidad ko?Upang mas maunawaan ang mga sagot sa mga katanungang ito, tingnan natin angilang mga halimbawa.

Sa aming unang halimbawa, kunwari ay bumanggaka sa isang matalim na sulok at nawasak. Wala ibang nasangkot kungdi ikaw atang iyong motorsiklo lamang. Sa sitwasyong ito, ang iyong seguro ay magigingresponsable para sa pagbayad  sa iyongmga pinsala - maliban kung ang kanto na iyon ay kilala sa mga aksidente onaniniwala kang nangyari ang iyong aksidente dahil sa ilang kapabayaan sabahagi ng lungsod o lalawigan. Kaya, kung ang sulok ay mabuti, ang iyong seguroang magbabayad sa anumang pinsala sa iyong motorsiklo  o sa iyong sarili na maaaring mangyari bilangisang resulta ng aksidente.

Ngunit, bumalik tayo sa aming halimbawa.Sabihin nating ang kalsada ay walang karatula na nagpapahiwatig na may daratingna sulok, kinuha mo ang sulok nang napakabilis at nawasak, at sa palagay mo anglungsod o lalawigan ay dapat  sisihinpara sa iyong aksidente. Kung nalaman mong paparating ang kurbada, magpapabagalka at marahil ay hindi nag-crash. Sa sitwasyong ito, kung saan bahagyang maykasalanan ka (dahil hindi ka nagpabagal), maaaring magpasya ang isang korte naang lungsod o lalawigan ay may bahagyang pagkakasala (o marahil ay ganap) parasa aksidente.

Sa California, ang korte ang nagpapasya kungilang porsyento ng aksidente ang sanhi ng bawat partido. Hinahati nito angresponsibilidad para sa aksidente at ipinapahiwatig kung aling kumpanya ngseguro ang dapat magbayad para sa kung anong mga pinsala. Halimbawa, kungmayroon kang $ 100,000 halaga na pinsala at napagpasyahan ng korte na anglalawigan ay may 70% na kasalanan sa aksidente, maaari mong asahan ang isang $70,000 na tseke mula sa lalawigan.

 

Bakit mo kailangan ng abogado sa aksidente sa motorsiklo sa California? 

Kung naaksidente ka, maaaring nagtataka ka,"Puede ko bang ikatawan ang aking sarili?” Oo, maaari, subalit hindi momakukuha ang resulta na kagaya ng kapag ikaw ay kinakatawan ng isang abogado saaksidente sa motorsiklo sa California. Narito and dahilan.

Ang kumpanya ng seguro ng taong nanakit sa iyoat sumira sa iyong motorsiko ay gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upangmabawasan (o maaaring mawala) ang kanilang babayaran para sa aksidente. Sakatunayan, mayroon silang isang buong pangkat ng mga abugado na nagtatrabahoupang matiyak na hindi mo makuha ni isang sentimo sa kanilang kumpanya.

Iyon ay napakalaki at nakakagulo, tama? Upangmag-isip ng isang buong pangkat ng mga abogado na may karanasan sa mga pagsuboksa korte na nakaupo sa paligid ng isang talahanayan na tinatalakay kung ano angkailangan nilang gawin upang matiyak na hindi ka mababayaran ay halosnakakasakit. Ngunit, hindi mo kailangang magalala. Maaari kang magkaroon ngiyong sariling ligal na pangkat sa iyong panig.

Marahil ay nabitin ka sa pagbayad ng porsyentosa abogado na nag areglo ng iyong kaso dahil ikaw ang nasugatan at hindi angiyong abogado. Hindi mo ba magagawang mapanatili ang lahat ng pera? Sabihinnating kinatawan mo ang iyong sarili at tumanggap ng $ 5,000 sa iyong pag-areglo.Kapag wala kang  abogado, magiging iyolang ang lahat — hooray!

Ngunit, kung mayroon kang isang karanasan naabogado na kumakatawan sa iyo, maaari matapos ang iyong kaso sa halagang $100,000. Kahit na nagbayad ka ng tatlumpung porsyento sa iyong abogado, matitirhanka pa rin ng $ 70,000. Ang $ 70,000 ay mukhang mas mabuti kaysa sa $ 5,000,hindi ba?

 

Kailangan mo pa ba ng karagdagang tulong mulasa isang abogado sa aksidente sa motorsiklo sa California?

Kung naaksidente ka, ganap na ganap na normalna kailangan mo ng tulong sa iyong kaso ng aksidente sa motorsiklo. Hindi mo nakailangan pang maglayag  sa mgakumplikado ng batas ng personal na pinsala sa iyong sarili. At, maraming mgadalubhasa at may kakayanan na abogado na handang tumulong.

Sa totoo lang, sa pamamagitan ng pagkuha ng tulong ngayon mulasa isang may karanasan na abogado, mas malamang na ang iyong pag-areglo ay ganapna masakop ang anumang mga gastos na mayroon ka mula sa:

• pinsala sa pag-aari

• Kasalukuyan at hinaharap na mga bayarin samedisina

• Nawalan ng sahod

• Sakit at paghihirap

Sa ngayon, kailangan mo ng tulong mula saisang dalubhasa na tumulong sa iba pang mga biktima ng aksidente sa motorsiklona nakatanggap ng areglong kabayarang nararapat sa kanila. Kailangan mo ngisang tao na maaaring makita ang malaking larawan at mapangunahan ang mgaparating na mga sorpresang gastos. Kailangan mo ng isang tao na magdadala ngpasanin na mapagtagumpayan ang paghawak ng iyong kaso ng aksidente samotorsiklo.

Matapos basahin ang lahat ng ito, maaaringnagtataka ka kung bakit nag ukol ako ng oras na sabihin sa iyo na maraming karapat-dapatna mga abogado ang naghihintay na tulungan ka. Bakit hindi ko nalang sabihin,"I – Hire mo kami! Kami ang tamang mga abogado para sa iyong kaso! "?Sa totoo lang, dapat mong malaman na marami kang mga pagpipilian. Tumingin sapaligid at tingnan kung ano ang iniaalok ng iba pang mga personal na abogado sapinsala. (Tiyaking na dalubhasa sila sa mga aksidente sa motorsiklo saCalifornia.) At saka, kapag tapos ka na, sigurado akong malalaman mo na kamiang tamang mga abugado para sa iyo.

Sinuman ang iyong piliin na magtrabaho, magingkami man o hindi, ay hinahangad namin ang mabuti para sa iyong kaso ngaksidente sa motorsiklo.

 

serious injuries deserve a serious lawyer

We Fight The Insurance Companies, So YOU Don't Have To. We've Won 300+ Million in Damages for Our Los Angeles Area Clients.

We will help you identify all potentially liable parties and fight for the compensation you deserve to pay for medical care, along with compensation for your lost income, emotional distress, and other damages.

Request a case review
best reviews criminal defense

We Have Over 900+ Google Reviews with an Overall Rating of 4.9

Read More Reviews

Artículos recientes sobre lesiones personales

Read More Articles